Online trainen dé trainingsvorm voor de medewerker van nu

In mei 2017 heeft I2D onderzoek uitgevoerd onder organisaties in de private en publieke sector naar de plaats, de invulling en het innovatiegehalte van Human Resources Development en de rol die de technologie en de werknemer daar binnen spelen.

De uitkomsten laten twee kanten zien. Enerzijds het besef dat technologie een steeds belangrijkere plaats in gaat nemen in het uitoefenen van de HR functie en anderzijds de duidelijk zichtbare veranderende rol van de werknemer die steeds vaker en meer zelf het initiatief gaat nemen als het om zijn ontwikkeling gaat.

Technologie gaat ons faciliteren in het proces HR-processen en -tools te vernieuwen, vereenvoudigen, verbeteren en optimaliseren. De werknemer wordt steeds meer ondernemer als het gaat om het behartigen van eigen HR-belangen.

iStock_79894889_construction-300x200.jpg

Ontwikkeling van medewerkers, betrokkenheid en motivatie

95% van de respondenten geeft aan zowel ontwikkeling in de breedte als in de diepte belangrijk te vinden. Dus naast functie-inhoudelijke ontwikkeling ook aandacht voor soft skills en andere niet direct functie-inhoudelijk gerelateerde zaken.

Dit zelfde beeld zien we terug in het oordeel dat de medewerker een belangrijke bijdrage dient te leveren aan de voorbereiding van zijn eigen beoordeling en daarbij ook zijn eigen functioneren tegen het licht houdt. 15% vindt het vooral de rol van de manager om voorbereidingen te treffen voor, en uitvoering te geven aan, de beoordeling van medewerkers.

Iedereen is het er over eens dat betrokken medewerkers gemotiveerder zijn en hun werk daardoor leuker vinden. Communicatie tussen medewerkers en management wordt daarbij als essentieel omschreven. Het succes van organisaties wordt zelfs direct afhankelijk gezien van de manier en inhoud van communicatie tussen management en werknemer.

Promotie onderzoek van dr. Stephan Corporaal, associate lector HRM & Smart Industries bij Saxion, onder werkwensen van tweeduizend jongeren in de laatste fase van hun opleiding, wijst uit dat duidelijkheid, structuur en ontwikkelingsmogelijkheden als belangrijkste punten voor hen naar voren komen. Ook willen ze graag feed back van hun leidinggevende. En als ze het over opleidingen hebben, zien ze cursussen voor zich die direct bijdragen aan hun huidige werk.[1]

Opleidingsbudget bij werkgever

Online leren wordt door alle deelnemers als de toekomst gezien. Toch legt slechts 15% van de respondenten daarbij ook de financiële  verantwoordelijkheid bij de werknemer in de vorm van het beheer en zeggenschap over een eigen opleidingsbudget.

Iedereen is het er over eens dat online leren naast inhoudelijk goed ook leuk moet zijn. Het is een van de elementen die bijdraagt aan het succes van online opleidingen en training. ‘Leuk’ blijkt uit onderzoek werkt drempelverlagend.  Ook deelt iedereen de mening dat de ontwikkeling van de medewerker een gedeelde verantwoordelijkheid is.

De plaats van online trainen

Bemoedigend is te zien dat een grote meerderheid (92%) online trainen als de belangrijkste trainingsvorm ziet voor de toekomst. Dit wordt gevolgd door 70% van de respondenten die ook een rol toebedeeld zien voor trainen op locatie al of niet in combinatie met online trainen. Ruim 45% ziet ook toekomst voor webinars, de online variant waar op afstand een spreker of trainer zijn deelnemers, al of niet interactief, meeneemt.

Communicatie, inzicht in informatie en bereikbaarheid collega’s

Ondanks dat iedereen het er over eens is dat goede communicatie essentieel is voor het succes van de organisatie zijn arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen toch nog in ruim 20% van de gevallen niet direct voor medewerkers bereikbaar en in te zien.

Wanneer het gaat over bereikbaarheid en inzicht in competenties van collega’s wordt het nog nijpender. Als een werknemer op zoek is naar een collega om hem inhoudelijk te helpen, op een voor hem onbekend thema, dan weet deze hem in slechts 45% van de gevallen snel te vinden en bereiken.

Wanneer het om communicatie van strategische thema’s richting medewerkers gaat kiest 20% voor alleen een digitaal instrument (e-mail, intranet, nieuwsbrief of videostream) en 80% voor een plenaire bijeenkomst al of niet gecombineerd met een digitaal instrument.

Onderzoek van uitzendorganisatie van Young Capital onder ruim drieduizend millennials laat eenzelfde beeld zien. Maatschappelijk verantwoord bezig zijn, opleiding en informele bedrijfscultuur scoren hoog op de lijstjes van de jonge banenzoekers. [2]

Strategische HR-agenda organisaties

Als het om HR en de strategische HR-agenda van organisaties gaat zien we flinke verschillen. Het merendeel van organisaties heeft HR-thema’s relatief laag geagendeerd.

Zo doen de thema’s wendbaarheid, flexibiliteit en zelfsturende organisaties het nog het best met 45%. De thema’s duurzame inzetbaarheid, multi functionaliteit en talent management van medewerkers staan in 35% van de gevallen hoog op de lijst. En mobiliteit en verander management doen het in 15% van de gevallen goed.

De invloed van technologie

Een ruime meerderheid van organisaties verwacht positieve effecten van technologische ontwikkelingen voor HR en de HR-Functie. Zo verwacht ruim 80% tot kostenbesparingen te kunnen komen met de inzet van slimme technologie en verwacht 95% procesverbeteringen te realiseren.

Meer informatie

Innovate2Day – www.innovate2day.nl , Drs. ing. Jeroen van Eijndhoven, jeroen@innovate2day.nl, (m: 06 2150 2558)

[1] FD-weekend 3 juni 2017

[2] Bron: FD-Weekend 3 juni 2017